W Akcji wydanie nr 1/2022
W Akcji wydanie nr 1/2022

Szanowny Czytelnicy!

Za nami kolejny pandemiczny 2021 rok, który zaingerował w nasze życie prywatne, społeczne i zawodowe. Trudności nie ominęły również służb ratowniczych, które kolejny rok pomagały ochronie zdrowia. Miniony rok obfi tował też w wiele niekorzystnych zjawisk meteorologicznych, takich jak: powodzie, silne wichury i tornada czy katastrofalne pożary lasów. Te anomalie pogodowe nawiedziły m.in. kraje europejskie, wśród nich: Niemcy, Czechy, Grecję oraz Turcję. Międzynarodową pomoc dla krajów objętych klęskami żywiołowymi nieśli również polscy strażacy. Uczestniczyli oni w działaniach ratowniczo-gaśniczych w Turcji oraz Grecji. W 2022 rok wchodzimy z nadzieją, że będzie on spokojniejszy od poprzedniego. W tym roku będziemy obchodzić także jubileusz 30-lecia działalności nowoczesnej formacji ratowniczej, jaką jest Państwowa Straż Pożarna. PSP na przestrzeni mijających 30 lat prowadziła swoją humanitarną działalność w zakresie ratowania ludzi i ich dobytku, uczestnicząc co roku w kilkuset tysiącach prowadzonych działań ratowniczych. Czasopismo „W Akcji” okrzepło już na rynku pożarniczej prasy branżowej i może się również pochwalić wysokim poziomem merytorycznym docenianym przez czytelników. Godny polecenia w pierwszym tegorocznym numerze jest artykuł Przemysława Berusa na temat kierowania działaniami ratowniczymi w świetle zmian w Rozporządzeniu dotyczącym szczegółowej organizacji KSRG. Na temat identyfi kacji czynnika biologicznego w przypadku ataku bioterrorystycznego wypowiadają się autorzy Kamil Biały oraz Artur Wydra. Bartłomiej Kamola w przystępny sposób opisuje tok postępowania w sprawie dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej zakupionego za granicą używanego samochodu pożarniczego. Tomasz Lewandowski w kolejnym odcinku swojego cyklu artykułów omawia przyczyny pożarów urządzeń i instalacji elektrycznych. Tomasz Szczepanek prezentuje proces szkolenia specjalistycznego, jaki muszą przejść wszyscy strażacy wykonujący swoje zadania w Wojskowych Strażach Pożarnych znajdujących się w Bazach Lotniczych na terenie kraju z wykorzystaniem podczas ćwiczeń makiet samolotów i śmigłowców znajdujących się w wyposażeniu Polskich Sił Powietrznych. Artykuł uzupełnia ciekawa bogata dokumentacja fotografi czna. Mateusz Szymczak omawia nowe zasady ratownictwa technicznego, które zostały zatwierdzone przez zastępcę komendanta głównego PSP w październiku 2021 r. Zwraca on szczególną uwagę na zasady organizacji i wyposażenia w sprzęt Specjalistycznych Grup Ratownictwa Technicznego. Norbert Tuśnio omawia pułapki wodne, jakie mogą wystąpić podczas prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych z użyciem wody. Autor w drugim artykule wprowadza nas w temat inteligentnych działań gaśniczych i omawia nowoczesny sprzęt pożarniczy. Niniejsze wydanie to również mój ostatni artykuł na temat technicznego rozwoju samochodów pożarniczych, który obejmuje już XXI wiek. W tym numerze znajdziecie również, Szanowni Czytelnicy, coroczny katalog fi rm dostarczających sprzęt pożarniczy i ratowniczy. Serdecznie zachęcam do lektury ciekawych artykułów.

Marek Pisarek
redaktor honorowy wydania

Artykuł promocyjny

Znaczenie szkoleń i sprawności fizycznej

Ci, którzy codziennie dokonują wyjątkowych rzeczy w pracy, potrzebują czegoś więcej niż zwyczajne ćwiczenia.

Temat numeru

Pułapki wodne w działaniach gaśniczych

Zagrożenie wynika z faktu podejmowania przez strażaków słusznej decyzji co do schładzania warstwy gorącej w pomieszczeniu objętym pożarem, ale z drugiej strony sprzymierzeńcem w tym zamiarze taktycznym nie jest znaczne zwiększanie swojej objętości przez parująca wodę (nawet ponad 1700 razy).

W Akcji

Identyfikacja czynnika biologicznego

W przypadku ataku bioterrorystycznego podstawą jest wykrycie takiego zdarzenia oraz szybka i precyzyjna identyfikacja patogenu chorobotwórczego.

Ratownictwo techniczne na nowo

Po 8 latach, w październiku 2021 roku, aktualizacji doczekały się Zasady organizacji ratownictwa technicznego w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Celem artykułu jest przedstawienie nowych zasad oraz tego, co się w nich zmieniło względem poprzedniej wersji

Artykuł promocyjny

Hytera E-pack 100 – innowacyjny przemiennik mobilny DMR dla łączności kryzysowej

Zapewnienie łączności w przypadku sytuacji kryzysowych od zawsze było wyzwaniem dla sieci radiowych.W przypadku dużych zniszczeń (np. wichury, powodzie, rozległe pożary) istniejące sieci PMR ulegają zazwyczaj uszkodzeniu i nie są w stanie zapewnić dostępu do usług głosowych. Dla sprawnego działania Służb Bezpieczeństwa Publicznego wymagane jest posiadanie efektywnej i przede wszystkim sprawnej sieci łączności.

W Akcji

Przecierając szlaki w CNBOP-PIB

W artykule szczegółowo zostały opisane doświadczenia z przygotowania samochodu mające na celu dostosowanie go do obowiązujących w Polsce norm na potrzeby uzyskania świadectwa CNBOP-PIB.

Zmiany w rozporządzeniu dotyczącym szczegółowej organizacji KSRG

Kierowanie działaniami ratowniczymi jako obszar wiedzy tematycznej opisywany jest przez szereg regulacji prawnych rangi ustaw i rozporządzeń oraz dokumentów niższego szczebla w postaci wewnętrznie opracowywanych zasad organizacji poszczególnych rodzajów ratownictw, a także procedur postępowania w poszczególnych przypadkach. Funkcyjny wcielający się w rolę Kierującego Działaniem Ratowniczym (KDR) zobowiązany jest do świadomego korzystania z uregulowań formalnoprawnych oraz podejmowania decyzji dowódczych usankcjonowanych stanem prawnym.

Przyczyny powstawania pożarów urządzeń i instalacji elektrycznych – cz. 2

W dużych obiektach, gdzie ognisko pożaru nie jest znane lub ustalono kilka pomieszczeń, w których najpierw zauważono ogień, oględziny instalacji elektrycznej zaczyna się od badania pierwszych stopni zabezpieczeń i na ich podstawie wysuwa się wstępne wnioski co do zachowania się instalacji elektrycznej w czasie trwania pożaru.

Artykuł promocyjny

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w tunelach drogowych. Sprawdzone rozwiązanie

Zarządzanie bezpieczeństwem pożarowym jest kluczowym aspektem w utrzymaniu maksymalnego poziomu zabezpieczenia od ognia oraz pożaru zarówno dla ludzi, jak i obiektów. W przypadku tuneli drogowych jest to jedno z najważniejszych ogniw systemu prewencji i ewentualnej akcji gaśniczo-ratowniczej koncentrującej się na ochronie życia i zdrowia uczestników oraz ratowników, ale również na utrzymaniu zdolności utrzymania tunelu w sieci połączeń drogowych.

W Akcji

Szkolenie Grup Ratownictwa Lotniskowego

Niniejsze opracowanie przedstawia proces szkolenia specjalistycznego realizowanego na bazie Szkoły Specjalistów Pożarnictwa w Grupie, jaki muszą przejść wszyscy strażacy wykonujący swoje działania w Wojskowych Strażach Pożarnych znajdujących się w Bazach Lotniczych na terenie Polski.

Techniczny rozwój samochodów pożarniczych – cz. 3

Samochody pożarnicze są od zawsze bardzo ciekawymi konstrukcjami. Zbudowane według ściśle określonych reguł. Przeznaczone do wyjątkowo specjalistycznych zadań. Stosowanie nowych materiałów i technologii w gospodarce powoduje wzrost zagrożeń, które w przypadku wystąpienia zdarzeń destrukcyjnych wymuszają poszukiwanie nowych technik do ich likwidacji. Dotyczy to zwłaszcza pożarów czy awarii stwarzających szczególne zagrożenie dla ludzi, środowiska naturalnego i członków podmiotów ratowniczych.

Perspektywy inteligentnych działań gaśniczych i nowoczesnego sprzętu pożarniczego – cz.1

Straty popożarowe na całym świecie są nadal zbyt wysokie, a gaszenie pożarów jest bardzo niebezpieczne. Obecnie dane z różnych źródeł są gromadzone niezależnie i przetwarzane oddzielnie, ale rozwijające się nowe technologie umożliwiają wykorzystanie ogromnych ilości informacji. Daje to duże nadzieje na zwiększenie skuteczności i wydajności działań ratowniczych.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij