Jubileuszowa, XV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa dla strażaków, dedykowana tematowi HAZMAT i CBRNE, odbędzie się 16-17 listopada 2017 w Spale (w Smardzewicach koło Spały, OWS Inwest).

Organizatorem wydarzenia jest magazyn „W Akcji”.

To dwudniowe spotkanie strażaków praktyków w całości poświęcone będzie zagrożeniom spowodowanym przez materiały niebezpieczne, zagrożeniom chemicznym, biologicznym, radiologicznym i nuklearnym, mieszczącym się w pojemnym pojęciu CBRNE. Więcej szczegółowych informacji o tym wydarzeniu znajdą Państwo na stronie internetowej http://spala.elamed.pl/

Do uczestnictwa w dwudniowej konferencji w Spale zapraszamy:

- dowódców JRG,

- dowódców zmiany,

- dowódców sekcji,

- dowódców zastępów,

- strażaków specjalizujących się w CBRNE oraz w ratownictwie chemicznym.

Uczestnicy konferencji zostaną zakwaterowani w hotelu: INWEST, ul. Klonowa 14, 97-213 Smardzewice k. Spały.

PROGRAM

DZIEŃ PIERWSZY - 16.11.2017 - CBRNE 

Godz. 9.30-10.30 REJESTRACJA

Godz. 10.30 – ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI

SESJA: CZYM JEST CBRNE W PRACY STRAŻAKA?

bryg. Jacek Ambrożkiewicz (wykładowca SA PSP, były d-ca plutonu chemicznego): Działania pierwszego zastępu KSRG na miejscu zdarzenia w przypadku wystąpienia zagrożenia chemicznego, biologicznego i radiologicznego

Tomasz Goleniowski (specjalista ds. przestępstw z użyciem mat. wybuchowych): Urządzenia techniczne oraz substancje niebezpieczne jako potencjalne narzędzia używane w aktach terrorystycznych oraz w aktach terroru kryminalnego.

Godz. 12.30 – 13.00 – PRZERWA KAWOWA

st. kpt. mgr inż. Damian Woszczyna (zastępca dowódcy JRG 6 Kraków): Przesyłki z niezidentyfikowanym materiałem biologicznym

mgr Robert Kijanka (ratownik med., wykładowca): Medyczne następstwa zdarzeń o charakterze CBRNE

Godz. 15.00 – 16.30 – PRZERWA OBIADOWA

dr inż. Jakub Ośko (kier. działu pomiarów skażeń w NCBJ) Najczęstsze błędy pomiarowe w dozymetrii 

Jarosław Marchewka (Dyr. Sprzedaży Systemów Bezpieczeństwa w Przemyśle i Ratownictwie): Ochrona osobista i detekcja substancji z grupy CBRN

bryg. Marcin Ziomek (dow. JRG 2 Radom): Zagrożenia radiologiczne - jak przygotować się do akcji ratowniczo-gaśniczej w placówkach medycznych wykorzystujących izotopy promieniotwórcze 

Godz. 19.00 OGNISKO STRAŻACKIE 

 

DZIEŃ DRUGI - 17.11.2017 - HAZMAT

Godz. 8.00-10.00 ŚNIADANIE

Godz. 10.00 ROZPOCZĘCIE 

SESJA: HAZMAT A KOLIZJE W TRANSPORCIE DROGOWYM

kpt. Dariusz Olcen (JRG 1 Elbląg): Podejmowanie decyzji podczas akcji ratowniczych z materiałami niebezpiecznymi - problemy współczesnych rozwiązań prawnych

mł. asp. Adam Dudek (doradca ADR, JRG 1 Tarnów): ADR – szerokie spojrzenie oczami strażaka, KDR-a oraz dowódcy SGRChem na transport drogowy materiałów niebezpiecznych (temat w opracowaniu)

 bryg. Marcin Ziomek (dow. JRG 2 Radom): Transport specjalistycznych substancji niebezpiecznych - przykład fosforu białego w akcji ratowniczo-gaśniczej

st. kpt. Marek Wyrozębski (dow. zmiany JRG 3 Warszawa): Niebezpieczne zjawiska podczas gaszenia pożarów samochodów  

Godz. 12.00 – 12.30 – PRZERWA KAWOWA

SESJA: HAZMAT W PRZYPADKU ZDARZEŃ MASOWYCH 

mł. asp. Danuta Pawelec (insp. w W. Operacyjno-Szkoleniowym KM PSP Kraków): Zabezpieczenie imprez masowych pod katem zagrożeń CBRNE i HAZMAT

Mariusz Kuczera (specjalista ds. produktu, Oxyline): Środki Ochrony Indywidualnej w zdarzeniach z grupy CBRNE i nie tylko …

mgr Robert Kijanka (ratownik medyczny, wykładowca): Organizacja medycznych działań ratunkowych w zdarzeniach z udziałem materiałów niebezpiecznych. Segregacja medyczna, dekontaminacja, współpraca służb

Godz. 14.00 LUNCH

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI OKOŁO GODZ. 15

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie. 

Zapraszamy do zapoznania się z opisami naszych tegorocznych prelegentów: 

st. kpt. Marek Wyrozębski

Dowódca zmiany w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w centrum Warszawy. Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Od 7 lat zajmuje się szkoleniem na zmianie służbowej. Autor artykułów o tematyce ratowniczej, pożarniczej i szkoleniowej w czasopismach branżowych.

mgr Robert Kijanka

Ratownik Medyczny, od 1997 roku pracownik Bielskiego Pogotowia Ratunkowego. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej gdzie od 2012 roku pracuje jako nauczyciel akademicki.

bryg. Marcin Ziomek

Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 w Radomiu od 1 sierpnia 2001 r.Uczestnik m.in. pożaru w Kuźni Raciborskiej, Działań Przeciwpowodziowych w 2001 i 2010r na terenie pow. Lipskiego na Mazowszu. Od 4 kwietnia 2013 r dowódca Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego „Radom 6”.Corocznie uczestniczy w ok. 50 zdarzeniach ratowniczo – gaśniczych w tym szczególnie w zakresie ratownictwa chemiczno – ekologicznego.  Absolwent: Technikum Energetycznego (Radom 1992r – technik elektroenergetyk), studiów dziennych SGSP na wydziale ochrona przeciwpożarowa 04.05.1996, (inż. pożarnictwa) oraz  studiów magisterskich na Politechnice Radomskiej (Wydział Transportu w specjalności  „Organizacja i Zarządzanie Produkcją” - mgr)

st. kpt. mgr inż. Damian Woszczyna 

Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 6 KM PSP w Krakowie, Zastępca Dowódcy Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego Kraków 6. Z ratownictwem chemiczno-ekologicznym w KSRG związany od 2006 roku czyli od początku tworzenia grupy chemicznej w JRG 6 Kraków.  Ukończone kursy i szkolenia o tematyce CBRN (zarówno krajowe jak i międzynarodowe). Członek Modułu CBRN funkcjonującego w ramach Mechanizmów Ochrony Ludności UE. Wielokrotny Dowódca podoperacji na posterunkach specjalistycznych związanych z CBRN podczas dużych imprez masowych. Na co dzień odpowiedzialny między innymi za poziom wyszkolenia pracowników JRG 6 w zakresie specjalistycznym. Zainteresowania zawodowe: optymalizacja i innowacja w zakresie działań CBRN w PSP oraz we współpracy z właściwymi organami i podmiotami. 

bryg. Jacek Ambrożkiewicz 

Służbę w jednostkach organizacyjnych PSP woj. krakowskiego rozpoczął w 1994 r. najpierw  w KR PSP w Krakowie, gdzie do grudnia tego roku pełnił służbę jako d-ca sekcji oraz jako pomocnik oficera operacyjnego. Następnie pełnił służbę w Komendzie  Wojewódzkiej PSP w Krakowie w Wydziale Operacyjnym. W trakcie służby w KW PSP w Krakowie m.in. w 1997r. współorganizował jako członek sztabu zabezpieczenie wizyty Papieża Jana Pawła II w Krakowie oraz podczas powodzi w 1997 r. Od 1998r. pełnił służbę w JRG nr 1 KP PSP w Krakowie najpierw jako specjalista, a następnie od 1999r. jako jej dowódca. JRG ta specjalizowała się w ratownictwie chemiczno-ekologicznym. W trakcie służby w JRG Nr 1 pełnił również nie-etatową funkcję d-cy specjalistycznej grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego COO „Kraków 1”. W trakcie służby w KM PSP w Krakowie ukończył kurs ratownictwa chemiczno-ekologicznego oraz kurs doszkalający z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego organizowany w Stacji Ratownictwa Chemicznego w Oświęcimiu. W trakcie służby w JRG Nr 1 KM PSP w Krakowie wielokrotnie wyjeżdżał na teren woj. małopolskiego do likwidacji zdarzeń związanych z występowaniem substancji chemicznych. W czasie służby w JRG Nr 1 zorganizował ciąg dekontaminacyjny do dekontaminacji masowej osób poszkodowanych. Od lutego 2006r. pełnił służbę w Wydziale Operacyjnym KW PSP w Krakowie na sta-nowisku kierownika sekcji. Zakres obowiązków obejmuje m.in. nadzór nad ratownictwem chemiczno-ekologicznym na terenie woj. małopolskiego, nadzór nad organizacją Małopolskiej Brygady Odwodowej oraz ćwiczeniami sprawdzającymi zewnętrzne plany operacyjno-ratownicze, opracowane dla zakładów stwarzających duże ryzyko powstania poważnej awarii przemysłowej. W ramach pracy nad organizacją ratownictwa chemiczno-ekologicznego, brał udział w pracach zespołu Komendanta Głównego PSP, w sprawie opracowania wytycznych do organizacji ratownictwa chemiczno-ekologicznego w KSRG. Był współtwórcą, min.: „Wytycznych  do organizacji ratownictwa chemiczno-ekologicznego w KSRG” z kwietnia 2007r., „Zasady postępowania w przypadku możliwości wystąpienia zagrożenia radiacyjnego” z maja 2009r., „Procedury postępowania podczas zdarzeń związanych z rozszczelnieniem cystern zbiorników z LPG” z 2010r.,  obowiązującą w woj. małopolskim. Od 01 lipca 2013 r. pełni służbę w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie, gdzie m.in.: odpowiada za zajęcia z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego. 

Tomasz Goleniowski

Technik bombowy w Biurze Ochrony Rządu oraz Policji, członek Zespołu ds Spraw Zwalczania Aktów Terroru Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach - aktualnie w stanie spoczynku. Weteran działań poza granicami kraju. Obcenie niezależny ekspert z zakresu przestępstw związanych z  materiałami i urządzeniami wybuchowymi. Założyciel i właściciel firmy oferującej poszukiwanie materiałów i urządzeń wybuchowych w obiektach i  na terenach w których odbywają się imprezy masowe.  Wykładowca i instruktor na kursach CBRNE w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Instruktor inspektorów OPCW (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons).

mł. asp. Adam Dudek 

Strażak Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie, członek SGRChemEko Tarnów 1. Ścieszka edukacyjna prowadziła go przez Akademię Górnicz-Hutniczą w Krakowie, gdzie studiował Technologię Chemiczną na wydziale Energetyki i Paliw, następnie ukończył Szkołę Aspirantów PSP w Krakowie. Obecnie studiuje Bezpieczeństwo Energetyki Jądrowej w SGSP oraz rozpoczyna studia oficerskie w SGSP. Poza służbą prowadzi szkolenia z zakresu ratownictwa chemicznego i ekologicznego w ramach współpracy z Jednostką Ratownictwa Chemicznego Tarnów Azoty, a także zajmuje się doradztwem przewozów materiałów niebezpiecznych ADR.

dr inż. Jakub Ośko 

Absolwent Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, w 2008 roku, na tej samej uczelni obronił pracę doktorską. Od 2001 roku pracuje w Narodowym Centrum Badań Jądrowych (d. Instytut Energii Atomowej). Jego zainteresowania zawodowe skupiają się wokół indywidualnego oraz środowiskowego monitoringu narażenia na promieniowanie jonizujące. Dr Ośko prowadzi szkolenia zawodowe oraz zajęcia dydaktyczne na Wydziale Fizyku Uniwersytetu Warszawskiego z zakresu dozymetrii i ochrony radiologicznej.

mł. asp. Danuta Pawelec 

Inspektor w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym Komendy Miejskiej PSP w Krakowie. Absolwentka chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz technologii chemicznej Akademii Górniczo-Hutniczej. Zajmuje się szkoleniami z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego strażaków z województwa małopolskiego, w szczególności współpracuje ściśle z SGRChemEko Kraków 6. Oficer łącznikowy modułu CBRNDet utworzonego z SIS woj. małopolskiego.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij