16-17 listopada 2017 r. w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym INWEST w Smardzewicach k. Spały odbyła się XV edycja konferencji, którą zorganizowała nasza redakcja. 129 uczestników skorzystało z wiedzy i doświadczenia znakomitych prelegentów.

Ciesząca się ogromnym zainteresowaniem  tematyka zagrożeń związanych z użyciem do celów terrorystycznych substancji biologicznych, chemicznych, radiologicznych, nuklearnych i wybuchowych (CBRNE) podczas tegorocznej konferencji została poszerzona o zagadnienia z zakresu zagrożeń z grupy HAZMAT.

Dwa dni wykładowe zostały podzielone na trzy sesje konferencyjne. Pierwszy dzień konferencji upłynął pod znakiem CBRNE. Natomiast drugiego dnia prelekcje skupione były wokół kwestii dotyczących transportu substancji niebezpiecznych oraz zabezpieczania zdarzeń masowych.

Wśród prelegentów znaleźli się wykładowcy akademiccy oraz doświadczeni praktycy – specjaliści w swoich dziedzinach. Na sali konferencyjnej obecni byli przedstawiciele służb: straży pożarnej, wojska, policji, a także innych instytucji państwowych i szkolnictwa wyższego.

Konferencję rozpoczęła sesja, której celem była odpowiedź na pytanie: Czym jest CBRNE w pracy strażaka? Pierwsze wystąpienie należało do bryg. Jacka Ambrożkiewicza, który przybliżył zebranym zasady działania pierwszego zastępu KSGR na miejscu zdarzenia w przypadku wystąpienia zagrożenia chemicznego, biologicznego i radiologicznego. Prelegent zwrócił uwagę, iż zdarzenie z udziałem substancji niebezpiecznych może przytrafić się podczas służby każdemu ratownikowi i tylko od niego – od jego opanowania i wiedzy – zależy profesjonalizm niesionej pomocy.

Podczas kolejnej prelekcji Tomasz Goleniowski, specjalista ds. przestępstw z użyciem materiałów wybuchowych zaprezentował zagadnienia związane z bronią palną, materiałami i urządzeniami wybuchowymi oraz bojowymi środkami trującymi. Prezentacja została fantastycznie przyjęta przez uczestników konferencji oraz rozbudziła gorącą dyskusję. Następnie głos zabrał st. kpt. mgr inż. Damian Woszczyna, który opisał zasady postępowania w przypadku otrzymania przesyłki z niezidentyfikowanym materiałem biologicznym. Prelegent przybliżył założenia prawne, procedury i algorytm postępowania, zadania PSP oraz zasady kooperacji służb w tym zakresie.

Specjalista ds. pomiarów i analiz chemicznych OMC Envag, mgr inż. Dariusz Janasz zaprezentował metodykę dokonywania szybkich pomiarów oraz identyfikacji niebezpiecznych związków za pośrednictwem przenośnego analizatora FTIR. Prelegent omówił specyfikację techniczną urządzenia, zasady jego zastosowania wraz z wyczerpującym opisem procesu pomiarowego.

Tematykę dozymetrii przedstawił dr inż. Jakub Ośko, pełniący funkcję kierownika działu pomiarów skażeń w Narodowym Centrum Badań Jądrowych. Uczestnicy, dzięki temu wystąpieniu poznali m.in. definicję dozymetrii, a także otrzymali praktyczne zalecenia dotyczące doboru odpowiedniego sprzętu pomiarowego, instruktaż dokonywania pomiarów dozymetrycznych wraz z objaśnieniem procesu wzorcowania. Prelekcja zakończyła się prezentacją błędów pomiarowych wraz z opisem działań zaradczych.

Tomasz Małyszczyk przedstawiciel firmy Dräger podczas kolejnego wystąpienia przedstawił słuchaczom problematykę ochrony osobistej oraz detekcji substancji z grupy CBRN. Prelegent zwrócił uwagę, iż zadania, które obecnie są stawiane przed strażakami mają coraz bardziej złożony charakter, co napędza stały rozwój technologiczny w obszarze wyposażenia strażackiego. Prezentacja miała szeroki zakres tematyczny, poruszono m.in. kwestie dotyczące: warsztatów sprzętu ochrony dróg oddechowych, zaprezentowano lekki pojazd pancerny służący do monitorowania pomiarów oraz przedstawiono opis bazy danych, zawierającej specyfikację substancji niebezpiecznych.

Ratownik medyczny i wykładowca akademicki mgr Robert Kijanka skupił się na medycznych następstwach zdarzeń o charakterze CBRNE. Prelegent omówił: zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiacyjne, a także podał opis medycznych następstw eksplozji. Najbardziej wstrząsającym elementem prezentacji był pokaz filmu dokumentującego zatrucie sarinem, które miało miejsce na terytorium Syrii.

W odmiennym kontekście tematyka medyczna przewijała się w prezentacji bryg. Marcina Ziomka, który przedstawił zagrożenia radiologiczne w kontekście prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej w placówkach medycznych wykorzystujących izotopy promieniotwórcze. Prelekcja zawierała praktyczne informacje dotyczące rozwiązań gaśniczych, środków ochrony ratownika oraz zestawienie miejsc, które warto odwiedzić w celach szkoleniowych, aby akcje tego typu były przeprowadzane sprawnie, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa ratownika.

Zwieńczeniem pierwszego dnia przyswajania wiedzy było tradycyjne strażackie ognisko.

Kolejny dzień konferencyjny należał do zagrożeń z grupy HAZMAT. Sesję wykładową: HAZMAT a kolizje w transporcie drogowym otworzyło wystąpienie kpt. mgr inż. poż Dariusza Olcena. Prelegent opisał proces podejmowania decyzji podczas akcji ratowniczych z materiałami niebezpiecznymi w kontekście współczesnych wymagań prawnych. Opis procesu decyzyjnego został przedstawiony na przykładzie działań związanych z uwolnieniem chloru.

Prelekcja mł. asp. Adama Dudka dotyczyła rozpoznawania substancji przewożonej zgodnie z zasadami ADR oraz poza zasadami ADR. Nacisk podczas wypowiedzi został położony na przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy na podstawie analizy konkretnych zdarzeń.

Kolejne wystąpienie należało do mgr inż. Ewy Korbiel, przedstawicielki firmy Raytech, która zaprezentowała nowoczesne rozwiązania technologiczne służące do wykrywania i identyfikacji zagrożeń z grupy CBRNE. Prelegentka omówiła krok po kroku – sprzęt, będący odpowiedzią na występujące w pracy służb ratowniczych zagrożenia chemiczne, biologiczne oraz radiologiczne.

Problematyka transportu specjalistycznych substancji niebezpiecznych została przedstawiona przez bryg. Marcina Ziomka na przykładzie transportu fosforu w akcji ratowniczo-gaśniczej. Prelegent omówił zasady magazynowania fosforu, wymagania transportowe, a także streścił przebieg konkretnych akcji ratowniczo-gaśniczych związanych z uwolnieniem tego pierwiastka.

Występujące podczas akcji gaszenia samochodów niebezpieczne zjawiska przybliżył audytorium st. kpt. Marek Wyrozębski. Ogromnym zagrożeniem w momencie prowadzenia działań jest przede wszystkim płonące paliwo. Dodatkowym utrudnieniem z jakim często spotykają się strażacy jest niemożliwa do przeprowadzenia identyfikacja modelu samochodu.

Kolejna sesja wykładowa: HAZMAT w przypadku zdarzeń masowych rozpoczęła się prelekcją mł. asp. Danuty Pawelec. Prelegentka opisała w swoim wystąpieniu metodykę zabezpieczania imprez masowych pod kątem zagrożeń CBRNE i HAZMAT. Podczas prelekcji podjęto również tematykę zadań, które stoją przed strażakami w przypadku wystąpienia zagrożenia w trakcie trwania imprezy masowej.

Środki ochrony indywidualnej w zdarzeniach m.in. z grupy CBRNE opisał i przybliżył Mariusz Kuczera – specjalista ds. produktu firmy Oxyline. ŚOI zostały przedstawione w zakresie: ochrony dróg oddechowych, odzieży ochronnej, ochrony nóg oraz ochrony rąk. Zaprezentowano również przykłady gotowych rozwiązań technologicznych w zakresie środków ochrony indywidualnej.

Kwestie medyczne ponownie poruszył mgr Robert Kijanka. W swojej drugiej prelekcji skrupulatnie omówił organizację medycznych działań ratunkowych, które podejmowane są podczas zdarzeń z udziałem materiałów niebezpiecznych. Prelegent szczególną uwagę skupił na zagadnieniach segregacji, dekontaminacji oraz niezwykle istotnej współpracy służb. Prezentacja zamknęła trzecią i ostatnią sesję wykładową konferencji.

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej XVI już edycji konferencji, która odbędzie się w przyszłym roku. 

Tekst i zdjęcia: 

Ewelina Wysocka

Partnerami wydarzenia były firmy: Dräger, Du Pont, Hytera, RTcom, Lakeland, MAM, OMC Envag, Oxyline, Polon-Alfa, Raytech, Rink, WUS Brzeziny. 

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij