Zasady przyjmowania prac do publikacji w kwartalniku „W Akcji"


1. W magazynie W akcji publikujemy głównie artykuły dostosowane do potrzeb odbiorcy, jakim jest strażak, czy inny przedstawiciel służb ratujących życie.
2. Wstępnej oceny tekstów dokonuje redakcja. Prace przygotowane niezgodnie z poniższymi warunkami publikacji będą odrzucane. Pozostałe artykuły zostają zarejestrowane, a następnie są przekazywane anonimowo do oceny niezależnemu recenzentowi. W razie jakichkolwiek uwag recenzenta, praca jest odsyłana do poprawy autorowi. Do publikacji praca zostaje przyjęta po wprowadzeniu zasugerowanych zmian.
3. W przesyłanych materiałach należy bezwzględnie umieścić kontakt do autora głównego zawierający: e-mail, nr telefonu oraz adres do korespondencji.
4. Pożądana objętość artykułu to 4-6 stron znormalizowanego wydruku komputerowego (czcionka Times New Roman 12, format A4, 30 wierszy na stronie, odstęp między wierszami 1,5, 13-15 tysięcy znaków), nie licząc ilustracji, zdjęć oraz tabel. Na życzenie redakcji ilość znaków może być większa. Redakcja zastrzega sobie prawo do podziału pracy na 2 części publikowane osobno oraz do wyboru zdjęć/ rycin ilustrujących tekst.
5. Autor/autorzy powinni ujawnić wkład poszczególnych autorów w powstanie publikacji (wypełniające odpowiednie oświadczenie: Udział w pracy), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt. Autor zgłaszający daną pracę oświadcza (podpisując odpowiednie oświadczenie: Przekazanie praw), że do przesłanych materiałów (tekstów, fotografii, ilustracji itp.) składających się na artykuł przysługują mu prawa autorskie w zakresie uprawniającym go do dokonania zgłoszenia na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, w szczególności, że opublikowanie materiału nie naruszy praw osób trzecich. W przypadku skierowania przeciwko Elamed Media Group jakichkolwiek roszczeń związanych z lub odnoszących się do nadesłanych materiałów przez osoby trzecie autor zgłaszający zwolni Elamed Media Group z odpowiedzialności i pokryje wszelkie koszty z tego tytułu wynikłe.
6. Przesłanie pracy oznacza zgodę na przeniesienie na Elamed Media Group wszelkich autorskich praw majątkowych na wszelkich polach eksploatacji, w tym w szczególności utrwalania, zwielokrotniania, rozpowszechniania i wprowadzania do obrotu każdą dostępną techniką oraz upoważniają Elamed Media Group do udzielania dalszych licencji na dowolnie wybranych przez wydawnictwo polach eksploatacji, udzielania zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich, w szczególności na sporządzanie, korzystanie i rozpowszechnianie opracowań (przeróbek) oraz tłumaczenia na każdy język i do rozpowszechniania tłumaczeń, pod warunkiem, że materiały zostaną zaakceptowane do publikacji.
7. Na stronie pierwszej należy podać: tytuł pracy w języku polskim, imię i nazwisko autora/autorów (wraz z tytułami naukowymi) oraz ośrodki, w których pracują (z pełną nazwę miejsca pracy). W przypadku, gdy autorzy pochodzą z różnych ośrodków, należy podać przy ich nazwiskach odnośniki do konkretnych jednostek. Następnie należy podać streszczenie pracy w języku polskim zawierające od 200 do 300 znaków.
8. Na końcu pracy należy podać piśmiennictwo ułożone zgodnie z cytowaniem w tekście (w tekście odnośniki w nawiasach okrągłych). Jeśli autorów jest więcej niż trzech, należy podać nazwiska trzech pierwszych z dopiskiem „i wsp.”. Przykłady poniżej:
Artykuł w czasopiśmie: Zużewicz K., Konarska M.: Czas – czwarty wymiar pracy. ,,Bezpieczeństwo pracy”, 2005, 3, 1-7.
Książka: Hryniewiecki T.: Stany nagłe. Medical Tribune Polska. Warszawa 2009.
Liczba pozycji piśmiennictwa nie powinna być mniejsza niż 5 i nie większa niż 10.
9. Tabele powinny być zapisane w programie Microsoft Word. Każda z tabel powinna być umieszczona na końcu pracy, ponumerowana i podpisana cyframi arabskimi, zgodnie ze wskazaną kolejnością w tekście.
10. Ryciny, wykresy, fotografie (wielkość ok. 1MB) muszą być dobrej jakości, ponumerowane zgodnie ze wskazaną kolejnością w tekście cyframi arabskimi i przesyłane w osobnych plikach. Prosimy nie wklejać zdjęć do pliku tekstowego. Każda z rycin i fotografii powinna być podpisana.
Aby maksymalnie ułatwić opracowanie techniczne tekstu i uniknąć ewentualnych problemów przy redagowaniu, prosimy o dostosowanie się do następujących wskazówek:
Dokument stworzony w formacie Word powinien mieć rozszerzenie .doc. Tekst napisany w jakimkolwiek innym edytorze powinien mieć rozszerzenie .txt. Norma – format A4, 60 wierszy na stronie.
Zdjęcia (ryciny) powinny być zapisane w formacie: tif, eps, jpg; rozdzielczość 300 dpi, skala 1:1.
Przed wykonaniem fotografii koniecznie prosimy zapoznać się z radami naszych grafików: Wskazówki fotograficzne.
11. Redakcja informuje, że ghostwriting oraz guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.). Wyjaśnienie: z ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji; z guest authorship (honorary authorship) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.
12. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania ewentualnych poprawek stylistycznych i korekty drobnych błędów merytorycznych bez konsultacji z autorem pracy (np. zniekształceń terminologii fachowej, nazwisk itd.).
13. W przypadku wniesienia uwag do treści pracy przez członka Rady Programowej lub recenzenta redakcja przekazuje autorowi stosowne propozycje i wnioski. Jeśli konieczne jest dokonanie uzupełnień lub zmian w tekście, publikacja artykułu może zostać wstrzymana do czasu uczynienia niezbędnych poprawek.
14. Właściwie przygotowaną pracę (wraz z oświadczeniami wymienionymi w pkt 5) należy przesyłać do redakcji drogą elektroniczną na adres: wakcji@elamed.pl lub na adres: k.jarzabek@elamed.pl
15. Redakcja zastrzega sobie prawo do rezygnacji z publikacji (po wcześniejszym poinformowaniu autora) oraz do przesunięcia terminu publikacji.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij